6.09 Vrijheid van meningsuiting, privacy, discriminatie, ongewenste intimiteiten en pesten

Schoolgids

6.09 Vrijheid van meningsuiting, privacy, discriminatie, ongewenste intimiteiten en pesten

 1. In het algemeen heeft een leerling recht op vrijheid van uiterlijk, maar wel binnen de normen van goed fatsoen.
  Uitingen die beledigend, provocerend, discriminerend of intimiderend werken worden niet toegestaan. Uitingen die de school schade of de school in diskrediet kunnen brengen worden niet toegestaan. De hier beschreven regels en voorschriften gelden ook ten aanzien van communicatie met behulp van de elektronische media. Offline en online gelden dezelfde waarden en normen. Deze zijn terug te vinden in het protocol sociale media, te vinden op de site onder het kopje ‘leerlingen’.

 2. Wie zich door een ander in woord, geschrift of beeld (waaronder websites) beledigd acht, kan dit melden bij de mentor of bij een lid van de schoolleiding. Wanneer een onderzoek volgt, zal het principe van hoor en wederhoor worden toegepast. Mocht de kwestie niet naar tevredenheid worden opgelost, dan kan alsnog een klacht als bedoeld in artikel 2.1 worden ingediend of kan gebruik worden gemaakt van de klachtenregeling als vermeld in 9.3.

 3. Op het MFC bestaat een klachtenregeling. Deze is terug te vinden op de website en hier in de schoolgids.
 4. Leerlingen hebben het recht hun meningen te publiceren in een (digitale) schoolkrant. De normen van journalistiek fatsoen worden daarbij gehanteerd. Er is in principe geen censuur van bovenaf.

 5. Het Mgr. Frencken College kent een privacyreglement. Dit reglement is opgesteld conform de wet AVG. Deze is te vinden op de site. Aan ouders en leerlingen die 16 jaar of ouder zijn wordt toestemming gevraagd tot het gebruik van persoonsgegevens.

  Ouders/leerlingen die 16 jaar of ouder zijn wordt gevraagd toestemming te geven om:
  • Foto- en video-opnames die door het Mgr. Frencken College op school en/of bij buitenlesactiviteiten worden gemaakt van
   zoon/dochter te gebruiken voor onderwijs of uitingen op social media, website of andere interne communicatie. Uiteraard gebeurt dit volgens het privacyreglement en protocol social media van de school.

  • Publiceren van de naam van zoon/dochter, wanneer diploma is behaald, in de krant en/of op de eigen website.

  • De voor dat doel relevante gegevens van zoon/dochter te gebruiken in verkeer met derden zoals in de schoolgids wordt
   aangegeven: reisorganisaties, schoolfotograaf etc.

  Te allen tijde kan de gegeven toestemming ingetrokken worden via een mail aan de administratie. Ook eventuele wijzigingen in de NAW-gegevens en/of de gezinssituatie kunnen aan de administratie worden doorgegeven. Het e-mailadres is secretariaat@frenckencollege.nl.

  Een leerling heeft het recht zijn eigen gegevens zoals genoemd in 9.5 in te zien, te controleren en het recht eventuele correcties/verwijderingen te laten aanbrengen. Dit geldt ook voor de ouders van de leerlingen.

 6. Het is aan ieder lid van de schoolgemeenschap verboden zich discriminerend of beledigend te uiten in gedrag, houding, geschrift, woord en gebaar. Dit verbod op discriminatie en belediging geldt voor de relatie mannen/ vrouwen, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, religie en levensbeschouwing, sociale en economische verschillen, gehele of gedeeltelijke invaliditeit, ras-, taal- en cultuurverschillen, het hebben van een afwijkende mening of enig ander onderwerp.

 7. In geval van ongewenste intimiteiten en extreem pestgedrag is de klachtenregeling als vermeld in 9.3 van toepassing. Een klacht in dit kader wordt gemeld bij de vertrouwenspersoon van het MFC of bij een van de leden van de directie. In principe zal de rector de klacht voorleggen aan een externe vertrouwenscommissie.

Populairste artikelen