Frencken College > Contact > Vertrouwenspersoon

INTERNE VERTROUWENSPERSOON

Als een leerling of een medewerker zich op enigerlei wijze onheus bejegend voelt en daarover niet in gesprek kan of wil gaan met de mentor, de leerjaarcoördinator of de conrector, dan kan die leerling zich wenden tot de vertrouwenspersoon die de school kent. Het gaat daarbij om zaken als pesten, discriminatie, ongewenste intimidatie, agressie en geweld.

De vertrouwenspersoon gaat na of via bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of begeleidt de betrokkene -indien wenselijk of noodzakelijk- naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon begeleidt in voorkomende gevallen desgewenst ook bij het indienen van een klacht in het kader van de klachtenregeling van het Mgr. Frencken College.

De vertrouwenspersoon heeft in principe een geheimhoudingsplicht, maar is bij wet verplicht bij (een vermoeden van) een seksuele relatie tussen een medewerker en een minderjarige leerling, dit te melden aan het College van Bestuur.

De interne vertrouwenspersonen zijn:
Mw. C. Cornelisse: c.cornelisse@frenckencollege.nl
Dhr. J. Veenstra: j.veenstra@frenckencollege.nl

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

Even voorstellen

Mijn naam is Ella Vromans en werk al geruime tijd als bedrijfsmaatschappelijk werker en externe vertrouwenspersoon bij de Arbo Unie. B.V.

Bij het Frencken College, wil ik graag een bijdrage leveren aan het beleid ongewenste omgangsvormen in de rol van externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zorgt in eerste instantie voor de eerste opvang en begeleiding van medewerkers die te maken hebben of hebben gehad met ongewenste omgangsvormen.

Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen liggen op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie en Social media. In een folder geef ik meer uitleg over wat wordt verstaan onder Ongewenst Gedrag.

Bij diverse organisaties heb ik de rol van externe vertrouwenspersoon, denk hierbij aan onderwijsorganisaties, gezondheidsinstellingen, overheidsinstellingen en industriële bedrijven.

Preventief werken is een belangrijke leidraad voor mij, voorkomen is immers beter dan genezen. Een belangrijk uitgangspunt binnen een organisatie is voor ons vertrouwen. Op basis van dit vertrouwen wil ik samenwerken met medewerkers, leidinggevenden en de afdeling HR om samen actief te zoeken naar oplossingen bij ongewenst gedrag.

Voor meer informatie over de werkwijze en rol van de vertrouwenspersoon bij uw organisatie, verwijs ik u naar het beleid ongewenste omgangsvormen, folder Ongewenst Gedrag.

U kunt mij bereiken via telefoonnummer Ella : 06-52500893 of via de Arbo Unie 088-2726150.

Met vriendelijke groeten,

Ella Vromans

Externe vertrouwenspersonen Arbo Unie B.V.