Frencken College > Contact > Vertrouwenspersoon

INTERNE VERTROUWENSPERSOON

Als een leerling of een medewerker zich op enigerlei wijze onheus bejegend voelt en daarover niet in gesprek kan of wil gaan met de mentor, de leerjaarcoördinator of de conrector, dan kan die leerling zich wenden tot de vertrouwenspersoon die de school kent. Het gaat daarbij om zaken als pesten, discriminatie, ongewenste intimidatie, agressie en geweld.

De vertrouwenspersoon gaat na of via bemiddeling een oplossing kan worden bereikt of begeleidt de betrokkene -indien wenselijk of noodzakelijk- naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. De vertrouwenspersoon begeleidt in voorkomende gevallen desgewenst ook bij het indienen van een klacht in het kader van de klachtenregeling van het Mgr. Frencken College.

De vertrouwenspersoon heeft in principe een geheimhoudingsplicht, maar is bij wet verplicht bij (een vermoeden van) een seksuele relatie tussen een medewerker en een minderjarige leerling, dit te melden aan het College van Bestuur.

De interne vertrouwenspersonen zijn:
Mw. C. Cornelisse: c.cornelisse@frenckencollege.nl
Dhr. J. Veenstra: j.veenstra@frenckencollege.nl

EXTERNE VERTROUWENSPERSOON

Onze externe vertrouwenspersoon is Eugenie Kemperman, aangesloten bij de Arbo Unie. B.V.

De vertrouwenspersoon zorgt in eerste instantie voor de eerste opvang en begeleiding van medewerkers die te maken hebben of hebben gehad met ongewenste omgangsvormen.

Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen liggen op het gebied van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie en Social media.

Preventief werken is een belangrijke leidraad; voorkomen is immers beter dan genezen. Een belangrijk uitgangspunt binnen een organisatie is voor ons vertrouwen.

U kunt de Eugenie Kemperman van de Arbo Unie bereiken via het algemene nummer: 088 272 60 26.