3.11 Procedure van toelating

3.11 Procedure van toelating

Als uw kind in groep 8 van de basisschool zit, krijgt u een aanmeldingsformulier via de basisschool. Dit formulier is voor alle scholen voor voortgezet onderwijs in Oosterhout hetzelfde. Het wordt vóór 1 februari aan uw kind uitgereikt. U levert het ingevulde aanmeldingsformulier samen met het ondertekende onderwijskundig rapport in op het Mgr. Frencken College, tijdens de centrale aanmeldingsavonden.

Wij worden door de basisschool via het zogenaamde onderwijskundig rapport geïnformeerd over de capaciteiten, inzet en motivatie van uw kind. In het onderwijskundig rapport formuleert de basisschool ook het advies. Dat dient voor onze school minimaal havo te zijn.

De afdelingsleiders van de brugklassen bespreken alle aangemelde leerlingen met de betrokken leraar van de basisschool van uw kind, zetten alle informatie op een rij en bepalen aan de hand van de toelatingseisen die hieronder staan vermeld, samen met de conrector van de onderbouw, of uw zoon of dochter toelaatbaar is. Samen met de ondersteuningscoördinator, de basisschool en ouders wordt in specifieke situaties de ondersteuningsbehoefte van uw kind vastgesteld. Daarna wordt gekeken of de school deze kan bieden in het kader van passend onderwijs.

Instromen of doorstromen

Voor leerlingen die zich bij ons willen aanmelden met een diploma van het vmbo-tl is er een soortgelijke procedure. Er vindt in februari uitgebreid overleg plaats met het vmbo-tl (Curio effent). Onze conrector en de afdelingsleider klas 3 van de havo-afdeling geven op het vmbo-tl een speciale voorlichtingsavond voor belangstellende leerlingen in de derde klas.

In alle gevallen is de procedure aannamebeleid leerlingen van toepassing. volgens de wet ‘drempelloos doorstromen’. Van VMBO-tl onderwijs naar 4 havo doorstromen kan met een VMBO-diploma mét een extra vak. Heeft de leerling géén extra vak? Dan gelden er aanvullende criteria om in 4 havo in te stromen. Voor meer informatie neemt u dan contact op met de afdelingsleider 4 havo of met de decanen havo. Van 5 havo naar 5 vwo? Dan is er ook sprake van drempelloos doorstromen. Neem voor meer informatie contact op met de afdelingsleider van 5 vwo of decaan vwo.

Bij instroom in de leerjaren 2 t/m 6 verzoeken wij u een verzoek in te dienen via de coördinator van de huidige school van uw kind.

Populairste artikelen