6.02 Klachten, klachtenprocedure en klachtencommissie.

6.02 Klachten, klachtenprocedure en klachtencommissie.

 1. Bij vermeend onjuiste of onzorgvuldige uitvoering van het leerlingenstatuut kan iedereen die genoemd is in artikel 1.5 van dit statuut bezwaar aantekenen bij een lid van de directie. Het aantekenen van bezwaar kan schriftelijk en mondeling plaatsvinden, collectief en individueel. Het bezwaar wordt binnen 5 werkdagen in behandeling genomen. Als na zorgvuldig overleg tussen de betrokkenen niet tot een oplossing gekomen wordt, bestaat het recht om alsnog bezwaar aan te tekenen bij de klachtencommissie leerlingenstatuut.
   
 2. De klachtencommissie bestaat uit twee personeelsleden, twee leerlingen en één ouder. De personeelsleden worden voorgedragen door de PMR, de leerling-leden door de leerlingenraad en de ouder door de ouderraad. De voordracht wordt in principe overgenomen. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter.
   
 3. Bij ontstentenis van een of meer van de leden van de klachtencommissie kan de betreffende geleding een vervanger aanwijzen. Een lid van de commissie mag niet persoonlijk betrokken zijn bij het geschil.
   
 4. Klachten kunnen bij de klachtencommissie worden ingediend door een of meerdere personen tegen een of meerdere personen. Klachten dienen schriftelijk, voorzien van naam en handtekening van de afzenders bij de administratie van de school, ter attentie van de voorzitter van de klachtencommissie te worden ingediend. Op verzoek van de commissie moeten zij mondeling worden toegelicht.
   
 5. De klachtencommissie handelt met inachtneming van de objectiviteit en geheimhouding; haar zittingen zijn besloten.
   
 6. Binnen vijf schooldagen na ontvangst van de schriftelijk ingediende klacht stelt de commissie degene(n) tegen wie een klacht is ingediend in kennis van de klacht en van de naam van de klager(s) en binnen vijf dagen na het in kennis stellen belegt zij een eerste bijeenkomst van de gehele klachtencommissie waarbij de beklaagde de gelegenheid krijgt om tegen de klacht verweer te voeren.
   
 7. Zowel de klager(s) als de beklaagde(n) kunnen zich laten bijstaan, dan wel laten vervangen door een ander.
   
 8. Na intern overleg en hoofdelijke stemming verklaart de commissie uiterlijk tien dagen na de eerste bijeenkomst de klacht al dan niet gegrond. In alle gevallen wordt binnen dezelfde termijn een advies gegeven aan de directie. Hangende het verloop van de klachtenprocedure worden getroffen maatregelen (indien nog mogelijk) opgeschort.
   
 9. Uitspraken van de klachtencommissie hebben de status van een zwaarwegend advies aan de directie of alleen aan de rector, als de klacht betrekking heeft op een conrector.
   
 10. De directie deelt een naar aanleiding van een geschil genomen besluit gemotiveerd mee aan de klachtencommissie, de klager(s) en de beklaagde(n).
   
 11. Klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, agressie of geweld worden niet door de commissie in behandeling genomen maar direct doorgeleid naar de vertrouwenspersonen.
   
 12. Het besluit bedoeld in artikel 2.10 valt onder de algemene klachtenregeling die de school kent.

Populairste artikelen