Frencken College > Onze school > MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Zoals alle scholen heeft het Mgr. Frencken College een Medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zijn alle belanghebbenden van de school vertegenwoordigd: leerlingen, ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad is een formeel orgaan dat meedenkt mee over de koers die de school vaart en beslist mee bij belangwekkende beleidskeuzes. In het medezeggenschapsreglement is per onderwerp vastgelegd of – een geleding van – de raad recht heeft tot advies of instemming.

Wat doet de MR?

De MR en de rector vergaderen meerdere keren per jaar. Onderwerpen waarover de MR wat te zeggen heeft zijn bijvoorbeeld de leerlingenstatuten, de schoolgids, de personeelsformatie, de planning van sommige vrije dagen en veranderingen in het aantal lessen dat wordt gegeven (de lessentabel). Daarnaast vraagt de rector de MR-leden vaak hun mening over allerlei voornemens en ontwikkelingen die de school aangaan.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Ouders, leerlingen en personeelsleden mogen als toehoorder aanwezig zijn. Graag van te voren aanmelden bij de secretaris indien u een vergadering wilt bijwonen.

De MR is als volgt samengesteld:

Namens het PERSONEEL:
Mw. L. Faber (voorzitter)
Mw. I. Huigen (secretaris)
Dhr. V. van Es
Mw. L. van Ommen
Dhr. T. Oomen
Dhr. B. Kerremans

 

Namens de OUDERS:
Mw. M. Janssen
Mw. N. Huijgen-Beelaard
Dhr. C. van Wanrooij

Namens de LEERLINGEN:
Merel Verhulst
Stan van Orsouw
Irene Schoonhoff

Planning

In het schooljaar 2019-2020 komt de MR op de volgende momenten bijeen:
OV 1: 23 september
OV 2: 4 december
OV 3: 11 februari
OV 4: 6 april
OV 5: 1 juli

Op 16 september 2019, 20 januari en 17 juni 2020 zal er een overleg plaatsvinden met de MR en de Raad van Toezicht.
De vergaderingen beginnen om 19.45 uur.

Contact

Als u vragen of opmerkingen voor de MR van het Frencken College heeft kunt u die mailen naar de secretaris Mw. I. Huigen: i.huigen@frenckencollege.nl