Frencken College > Onze school > MR

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

Zoals alle scholen heeft het Mgr. Frencken College een Medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zijn alle belanghebbenden van de school vertegenwoordigd: leerlingen, ouders en personeelsleden. De medezeggenschapsraad is een formeel orgaan dat meedenkt mee over de koers die de school vaart en beslist mee bij belangwekkende beleidskeuzes. In het medezeggenschapsreglement is per onderwerp vastgelegd of – een geleding van – de raad recht heeft tot advies of instemming.

Wat doet de MR?

De MR en de rector vergaderen meerdere keren per jaar. Onderwerpen waarover de MR wat te zeggen heeft zijn bijvoorbeeld de leerlingenstatuten, de schoolgids, de personeelsformatie, de planning van sommige vrije dagen en veranderingen in het aantal lessen dat wordt gegeven (de lessentabel). Daarnaast vraagt de rector de MR-leden vaak hun mening over allerlei voornemens en ontwikkelingen die de school aangaan. Het jaarverslag 2022-2023 kunt u hier nalezen.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Ouders, leerlingen en personeelsleden mogen als toehoorder aanwezig zijn. Graag van te voren aanmelden bij de secretaris indien u een vergadering wilt bijwonen.

De MR is als volgt samengesteld:

Namens het PERSONEEL:
Dhr. B. Kerremans (voorzitter)
Mw. C. van der Meij (secretaris)
Mw. L. van Ommen
Dhr. T. Oomen
Mw. V. van den Biggelaar
Dhr. L. de Rijcke

Namens de OUDERS:
Dhr. C. van Wanrooij
Dhr. M. Koster
Dhr. E Steegers

Namens de LEERLINGEN:
Lars Oomens
Nina Rosalie Brokx
Maud van Sambeek

Planning

In het schooljaar 2023-2024 komt de MR op zes momenten bijeen:

Ook zal er een enkele keer overleg plaatsvinden met de MR en de Raad van Toezicht.
De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Contact

Als u vragen of opmerkingen voor de MR van het Frencken College heeft kunt u die mailen naar de secretaris Mw. C. van der Meij: MR@frenckencollege.nl