Frencken College > Disclaimer

Disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Mgr. Frencken College. Copyrights van tekst en beeld berusten bij de school.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het Mgr. Frencken College is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.