Frencken College > Ouders > Ziekte, verzuim en verlof

ZIEKTE, VERZUIM EN VERLOF

 


 
Klik hier voor een kortdurend verzuim Klik hier voor een ziekmelding Klik hier voor een
RIVM Covid-19 melding
Klik hier voor een betermelding

Vragen over COVID-19?

Heeft u vragen over testen, klachten, coronamaatregelen of andere vragen gerelateerd aan COVID-19? Neem dan eerst hier een kijkje bij de veelgestelde vragen hierover.

Beslisboom

Twijfel je of je ziek bent of dat je met klachten wel of niet naar school mag?

Bekijk hier dan de beslisboom 12+ opgesteld voor het Voortgezet Onderwijs (versie 23-11-21).

Vrij aanvragen

Een verlofaanvraag voor uw zoon/dochter dient u te doen bij de leerjaarcoördinator. Hiervoor gelden specifieke regels voorgeschreven in de Wet op de Leerplicht.

Voor 'Richtlijnen en Formulieren verlofaanvraag' klik hier verder en download het formulier naar keuze.

VERZUIMBELEID

Het Frencken college heeft aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten. Wij streven er als school naar om voor deze groep leerlingen de onderwijskansen te optimaliseren zodat zij hun talenten kunnen benutten.

Om hier zo goed mogelijk vorm aan te geven hebben wij als Frencken college het ziekteverzuimbeleid volgens M@ZL in het schoolreglement opgenomen. M@ZL staat voor ‘Medische Advisering van de Ziek gemelde Leerling‘.

Bij langdurig of frequent ziekteverzuim volgens vastgestelde criteria laat de school zich adviseren door de jeugdarts van de GGD West-Brabant. Dit gebeurt met zorg voor en in het belang van de leerling. Deze manier van aanpak heeft vorig jaar de Landelijke Innovatieprijs Jeugdgezondheidszorg van het RIVM gewonnen.

Bij het verzuimbeleid volgens M@ZL is er een samenwerkingsverband tussen drie partijen:

  • Het Frencken college;
  • Een vaste jeugdarts van de GGD West-Brabant;
  • De leerplichtambtenaar van de gemeente.
De jeugdarts en de leerplichtambtenaar zijn beiden lid van het Zorg Advies Team van onze school.

 

Werkwijze

De school signaleert het ziekteverzuim aan de hand van vastgestelde criteria:

  • 6 schooldagen achter elkaar ziek.
  • 16 lesuren verspreid over de laatste 4 weken ziek gemeld.
  • wordt 4 maal ziek in 12 weken
De ouders van de leerlingen die aan bovenstaande criteria voldoen ontvangen hierover schriftelijk bericht, de verzuimstatus van uw kind wordt hieraan toegevoegd. Hierna volgt op korte termijn een uitnodiging aan de ouder(s) om samen met hun kind naar de GGD West-Brabant te komen voor een verplicht consult bij de jeugdarts.

 

Wat doet de jeugdarts?

De jeugdarts heeft een beroepsgeheim, het gesprek tussen de leerling, de ouders en de jeugdarts is dus vertrouwelijk. De jeugdarts bespreekt de klachten en oorzaken van het ziekteverzuim. Daarna stelt hij/zij het advies op aan de school en doet in deze een uitspraak over de consequenties van de ziekte of de klachten voor het volgen van het lesprogramma. Indien nodig adviseert de jeugdarts aan de ouders en de school hoe zij hiermee het beste om kunnen gaan.

In verband met het medische beroepsgeheim zal inhoudelijke informatie slechts na toestemming van de ouder en/of de leerling worden teruggekoppeld aan de school.

De leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is verantwoordelijk voor het handhaven van de leerplicht en het toezicht houden op schoolverzuim. Wanneer ouders een uitnodiging ontvangen voor een consult bij de jeugdarts krijgt de leerplichtambtenaar hiervan een kopie. Daarnaast ontvangt hij/zij ook een afschrift van het advies over de mogelijkheid van deelname aan het lesprogramma, dat de jeugdarts aan de school geeft. In het geval van ziekte doet u als ouder als het ware een beroep op vrijstelling van het volgen van het lesprogramma voor uw kind. Als ouders/leerling niet meewerken kan de school het ‘geoorloofde’ ziekteverzuim omzetten in ‘(mogelijk) ongeoorloofd verzuim’ en de leerplichtambtenaar inschakelen.