Frencken College > Ons onderwijs > Begeleiding

BEGELEIDING BIJ DE SCHOOLLOOPBAAN

Wil je als leerling succes in je studie kunnen boeken, dan is het in elk geval nodig dat je je prettig voelt op school. Om dat te bereiken is een goede begeleiding van de leerlingen onmisbaar. Wij zijn er trots op dat we regelmatig van ouders te horen krijgen dat ze over die begeleiding heel tevreden zijn. “Mijn kind is bij jullie echt geen nummer”, is een reactie die wij regelmatig te horen krijgen. Dat is ook ons streven. De begeleiding van leerlingen is immers een van de pijlers van de school.

Hoe we dat doen?

Lentoren

Sinds enkele jaren worden de mentoren van de eerste brugklassen bijgestaan door leerlingmentoren. Dat zijn leerlingen uit de hogere leerjaren die in drietallen de mentor assisteren. Voor eerste brugklassers is alles in het begin nieuw en vreemd. De school is veel groter dan ze gewend waren, net als de andere leerlingen trouwens.
Het is dan heel prettig om wegwijs te worden gemaakt door medeleerlingen die al de nodige jaren ervaring hebben, en die toch weer iets anders tegen de school aankijken dan de docenten!

In het eerste brugjaar wordt een aantal speciale activiteiten georganiseerd die het zo belangrijke gevoel “erbij te horen” versterken: in de eerste schoolweek is er een introductieprogramma op school, er worden excursies, feesten en projecten georganiseerd. Juist bij dit soort leuke evenementen bewijzen de leerlingmentoren uitstekende diensten. Bovendien blijken deze oudere leerlingen blijken het heel leuk te vinden om verantwoordelijkheid te krijgen in het begeleiden van de nieuwe brugklassers.

Talentvolle leerlingen uit de bovenbouw geven via het lentorenproject vakinhoudelijke ondersteuning aan leerlingen in klas 2 en 3.

Op deze wijze versterken we de saamhorigheid, benadrukken we ons gezamenlijk doel en maken leerlingen nader kennis met het beroep van docent.

De lentoren ontvangen scholing door het Fontys te Tilburg en werken nauw samen met de docenten van de school om leerachterstanden bij de te ondersteunen leerlingen te verhelpen.

Download hier het aanvraagformulier 'bijles door lentor'.

Mentoren

In de eerste plaats is er de mentor. Hij (of zij, natuurlijk) houdt nauwkeurig de vorderingen van de leerlingen bij en onderhoudt op eigen initiatief de nodige contacten met zijn collega's en de ouders.

In de loop van het jaar leert de mentor zijn leerlingen goed kennen; hun sterke en zwakkere kanten, hun hobby's en hun (kleine) zorgen. Zo groeit een basis van vertrouwen, waardoor de leerlingen bij hun mentor durven aankloppen als ze ergens mee zitten. Anderzijds heeft de mentor daardoor meer zeggingskracht bij de kinderen. Zijn of haar opstelling is actief, helpend, aanmoedigend, begeleidend. Flink corrigerend optreden is af en toe natuurlijk ook nodig. In de loop van zijn schoolcarrière zal de leerling merken dat de opstelling van de mentor verandert.

Naarmate een leerling ouder wordt, zal hij steeds meer op zijn eigen verantwoordelijkheden worden aangesproken. Het kan voorkomen dat u als ouder zorgen of vragen hebt over het functioneren of het welbevinden van uw kind of dat zich in de gezinssituatie ingrijpende gebeurtenissen voordoen. Dan is de mentor de eerst aangewezen persoon om contact mee op te nemen. Doet u dat vooral in het belang van uw kind! En aarzel zeker niet!

In onze schoolgids staat alles over de begeleiding bij de schoolloopbaan

Bijzondere Begeleiding

Voor de begeleiding, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, is een aantal personen zeer belangrijk. Hieronder de betrokkenen bij onze leerlingbegeleiding:

 • Leerjaarcoördinator
 • Decanen
 • Ondersteuningscoördinatoren
 • Remedial teacher
 • Leerlingbegeleider/counselor
 • Faalangstreductietrainer
 • Vertrouwenspersoon

Alles over de begeleiding door deze personen vind je in de schoolgids.

Extra begeleiding

Bovenstaande medewerkers zetten zich in om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Al deze mensen dragen er wezenlijk toe bij dat er een goed leef- en leerklimaat op onze school bestaat.

En er is meer. Er bestaat ook op bescheiden schaal de mogelijkheid voor extra begeleiding op studiegebied:

 • In brugklas 1 bieden we een Frencken Extra programma dat bestaat uit hulplessen in de vakken Nederlands, Frans, Engels, wiskunde en algemene vaardigheden. Daarnaast bieden wij de leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan een plusprogramma dat bestaat uit drama, smart, science, Spaans, karate, etc.
 • Voor alle leerlingen is er gelegenheid deel te nemen aan Huiswerk Onder Toezicht (HOT). Leerlingen kunnen onder toezicht van een surveillant in alle rust studeren in een vaklokaal of in de mediatheek.
 • Lentorenproject. Leerlingen uit hogere leerjaren geven (betaalde) bijles aan de leerlingen uit klas 2 of 3.
 • Een externe instantie biedt, tegen betaling en op verzoek van ouders, gerichte (huiswerk)begeleiding (HUB), op vier dagen in de week.

Huiswerkbegeleiding

HOT Huiswerk Onder Toezicht

Voor alle leerjaren

Ben je niet in staat om thuis te studeren door bijvoorbeeld een verbouwing of een mindere concentratie, meld je dan aan voor de huiswerkgroep van het Frencken, de HOT. Aan het einde van een schooldag heb je de mogelijkheid om in stilte huiswerk te komen maken. In dit lokaal zorgt de begeleiding voor rust en regelmaat.

Meld je alleen aan als je gemotiveerd én bereid bent zelfstandig te studeren. Je bent welkom vanaf 15.10 uur op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Interesse? Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Voor vragen neem dan contact op met mevrouw Kösters. Of mail naar: l.kosters@frenckencollege.nl

HUB Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding op het Frencken College voor leerlingen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze vorm van ondersteuning wordt verzorgd door een extern instituut en de ouder(s), verzorger(s) betalen hiervoor aan het instituut een vergoeding.

Bij de HUB worden leerlingen ondersteund bij maken van het huiswerk. Leerwerk wordt overhoord, maakwerk wordt gecontroleerd en als een leerling vastloopt met bepaalde lesstof krijgt hij uitleg zodat de stof ook echt begrepen wordt. Daarnaast is er aandacht voor het plannen van het huiswerk en worden er effectieve studiemethoden aangereikt waarmee de leerling direct aan de slag kan. Als de leerling naar huis gaat, is het huiswerk vrijwel altijd helemaal af.

De HUB werkt nauw samen met de docenten en mentoren van het Frencken College zodat de leerlingen gericht begeleid kunnen worden

Ga voor meer informatie naar www.12hub.nl

LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)

In klas drie havo en vwo staat LOB op het rooster van de leerlingen. Deze afkorting staat voor loopbaan oriëntatie en begeleiding. Gedurende ongeveer 12 weken gaat de decaan een lesuur aan de slag met de leerlingen die in dit derde leerjaar hun profielkeuze moeten maken. 'Wie ben ik', 'wat kan ik' en 'wat wil ik staan' aan de basis van dit proces. Ben ik vooral een doener, een denker, een helper of een verzorger? Zijn mijn wensen realistisch? Welke vakken eisen de vervolgopleidingen? Welke competenties zijn belangrijk? Met als basis de informatie uit de lessen en de hulp van de decaan, gesprekken met de mentor, vakdocenten en natuurlijk de ouders maakt de leerling in de loop van het jaar een keuze.

In de bovenbouw staan er geen LOB-lessen meer op het rooster maar wordt het traject meer individueel. We proberen leerlingen te motiveren naar open dagen en meeloopdagen/proefstudeerdagen te gaan. Uiteraard organiseert de school naast de altijd aanwezige hulp van de decanen en mentoren diverse activiteiten die waardevol kunnen zijn in het oriëntatieproces. Het allerbelangrijkste is namelijk dat leerlingen zich niet alleen maar online oriënteren maar ‘in actie komen’ en ervaringen opdoen!

Een voorbeeld van een aantal activiteiten die de school organiseert: bezoek TU Delft (vwo 3), kennismaking techniek en ICT middag (havo 3), HBO oriëntatie Avans (havo 4), bezoek Erasmus universiteit (vwo 4), Job Experience Rotary (meeloopdagen met beroepsbeoefenaars voor havo 4/5 en vwo 5) en VO solliciteert voor examenkandidaten. Bijzonder trots zijn we op de Studie Informatie Avond die we jaarlijks organiseren samen met het Oelbert gymnasium en Dongemond college. Een avond waarop zo’n 80 opleidingen voorlichting komen geven.

Het studieloopbaanproces is boeiend maar voor leerlingen vaak lastig. Ze moeten keuzes maken waar ze vaak nog niet aan toe zijn of voor open staan. Ze hebben de hulp van school en ouders dan ook hard nodig. Gezamenlijk komen we een heel eind!

Een paar feiten, cijfers en uitspraken:

 • LOB loont! Combineer een aantal LOB activiteiten en de uitval in het vervolgonderwijs daalt met 10% (bron: researchNet).
 • Familie draagt het meest bij aan de studiekeuze, gevolgd door de decaan (diverse onderzoeken).
 • De meest zinvolle LOB activiteiten volgens scholieren zijn de open dagen met 90% van de stemmen (onderzoek LAKS )
 • Een groot deel van de leerlingen die het eerste jaar uitvallen of switchen heeft zich alleen online georiënteerd (geconstateerd door het hoger onderwijs).