Frencken College > Ons onderwijs > Begeleiding

BEGELEIDING BIJ DE SCHOOLLOOPBAAN

Wil je als leerling succes in je studie kunnen boeken, dan is het in elk geval nodig dat je je prettig voelt op school. Om dat te bereiken is een goede begeleiding van de leerlingen onmisbaar. Wij zijn er trots op dat we regelmatig van ouders te horen krijgen dat ze over die begeleiding heel tevreden zijn. “Mijn kind is bij jullie echt geen nummer”, is een reactie die wij regelmatig te horen krijgen. Dat is ook ons streven. De begeleiding van leerlingen is immers een van de pijlers van de school.

Hoe we dat doen?

Lentoren

Talentvolle leerlingen uit de bovenbouw geven via het lentorenproject vakinhoudelijke ondersteuning aan andere leerlingen die dit nodig hebben. Je kunt dus als Frencken-leerling bijles krijgen van een ouderejaars, een lentor!

Wat doet een lentor precies?

 • Een lentor is een leerling uit de bovenbouw van HAVO of VWO (4e-, 5e- of 6e-jaars) die wekelijks een bijles geeft.

 • Een lentor geeft begeleiding in een vak (of meerdere vakken) waar hij/zij goed in is en dit ook goed kan uitleggen.

 • Een lentor begeleidt een leerling wekelijks 45 minuten op een vast moment en op een vaste plaats. Bijvoorbeeld in het flexuur. Dat spreken de lentor en de lentorleerling samen af. Ze werken altijd vanuit het huiswerk voor het vak en de hulpvraag van de lentorleerling.

 • De lentorleerling gaat de stof door de extra uitleg en hulp van de lentor beter begrijpen met vaak betere resultaten als gevolg. Daarnaast krijgt de leerling vaak meer zelfvertrouwen voor dit vak. Ook kunnen de reguliere lessen door deze bijlessen beter en duidelijker worden gevolgd.

 • Een lentor staat qua leeftijd dichter bij een lentorleerling dan een docent en kan de lentorleerling soms net een beetje anders op weg helpen.

 • Vaak helpt een lentor een leerling voor een langere periode. Sommige leerlingen nemen hun lentor naar het volgende leerjaar. Het is ook mogelijk dat de bijles na een tijd niet meer nodig is.

 • De planning en coördinatie van de bijlessen en de lentoren wordt verzorgd door Désirée Goaverts, vanuit de HUB. Binnen school verzorgt deze organisatie ook huiswerkbegeleiding.

 • De bijlescoördinator zoekt een geschikte lentor en checkt maandelijks of de lentorlessen goed lopen.

 • Als ouder betaalt u de lentor voor de gegeven bijlessen. Afhankelijk van het leerjaar van de lentor bedraagt het tarief 5 tot 7 euro per lesuur.

  Heb jij als leerling interesse in een lentor? Heeft u als ouder interesse in wekelijkse ondersteuning van uw zoon of dochter?

  Klik dan hier om een leerling aan te melden.

  Zodra er een passende lentor gevonden is, gaat de bijlescoördinator de lentor aan de lentorleerling koppelen. Er worden gelijk afspraken gemaakt en dan starten op school de bijlessen. De bijlescoördinator maakt een Whatsappgroep aan met de lentor, de leerling en de ouder zodat alle communicatie snel en soepel verloopt.

  Bijles coördinator: Inge Standaart: lentorenproject@frenckencollege.nl

  Mentoren

  In de eerste plaats is er de mentor. Hij of zij houdt nauwkeurig de vorderingen van de leerlingen bij en onderhoudt op eigen initiatief de nodige contacten met zijn collega's en de ouders.

  In de loop van het jaar leert de mentor zijn leerlingen goed kennen; hun sterke en zwakkere kanten, hun hobby's en hun (kleine) zorgen. Zo groeit een basis van vertrouwen, waardoor de leerlingen bij hun mentor durven aankloppen als ze ergens mee zitten. Anderzijds heeft de mentor daardoor meer zeggingskracht bij de kinderen. Zijn of haar opstelling is actief, helpend, aanmoedigend, begeleidend. Flink corrigerend optreden is af en toe natuurlijk ook nodig. In de loop van zijn schoolcarrière zal de leerling merken dat de opstelling van de mentor verandert.

  Naarmate een leerling ouder wordt, zal hij steeds meer op zijn eigen verantwoordelijkheden worden aangesproken. Het kan voorkomen dat u als ouder zorgen of vragen hebt over het functioneren of het welbevinden van uw kind of dat zich in de gezinssituatie ingrijpende gebeurtenissen voordoen. Dan is de mentor de eerst aangewezen persoon om contact mee op te nemen. Doet u dat vooral in het belang van uw kind! En aarzel zeker niet!

  In onze schoolgids staat alles over de begeleiding bij de schoolloopbaan.

  Bijzondere Begeleiding

  Voor de begeleiding, zowel cognitief als sociaal-emotioneel, is een aantal personen zeer belangrijk. Hieronder de betrokkenen bij onze leerlingbegeleiding:

  • Leerjaarcoördinator
  • Decanen
  • Ondersteuningscoördinatoren
  • Remedial teacher
  • Leerlingbegeleider/counselor
  • Faalangstreductietrainer
  • Vertrouwenspersoon

  Alles over de begeleiding door deze personen vind je in de schoolgids.

  Extra begeleiding

  Bovenstaande medewerkers zetten zich in om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Al deze mensen dragen er wezenlijk toe bij dat er een goed leef- en leerklimaat op onze school bestaat.

  En er is meer. Er bestaat ook op bescheiden schaal de mogelijkheid voor extra begeleiding op studiegebied:

  • In brugklas 1 bieden we een Frencken Extra programma dat bestaat uit hulplessen in de vakken Nederlands, Frans, Engels, wiskunde en algemene vaardigheden. Daarnaast bieden wij de leerlingen de mogelijkheid deel te nemen aan een plusprogramma dat bestaat uit drama, smart, science, Spaans, karate, etc.
  • Er is de mogelijkheid je op te geven voor de verlengde lesdag waarin tijdens het 9de en 10de uur (15.30 - 17.00) voor inhoudelijke begeleiding wordt gezorgd.
  • Lentorenproject. Leerlingen uit hogere leerjaren geven (betaalde) bijles aan de leerlingen uit klas 2 of 3.
  • Een externe instantie biedt, tegen betaling en op verzoek van ouders, gerichte (huiswerk)begeleiding (HUB), op vier dagen in de week.

  Verlengde lesdag

  Bij de verlengde lesdag zijn vakdocenten aanwezig die je extra ondersteuning kunnen bieden. Elke maandag, dinsdag en woensdag wordt er het 8ste en 9de uur (14.35 - 16.15 uur) wanneer er geen flex is of het 9de en 10de uur (15.30 - 17.00 uur) wanneer er wel flex is in lokaal 210, 211 en 212 een ruimte gecreëerd voor leerlingen om inhoudelijke begeleiding te krijgen. Hier kunnen leerlingen bezig zijn met hun huiswerk maken of leren en daarnaast is er ook de mogelijkheid om aan de begeleiding vragen te stellen over alles van het vak. Als je huiswerk klaar is voor die week, kun je naar huis. Je hoeft dus niet tot het einde te blijven. Zodra je resultaten weer beter zijn, kun je de verlengde lesdag weer loslaten. Leerlingen hoeven op deze manier niet vast te lopen met hun schoolwerk.

  In het alpha-lokaal (lokaal 210) vindt begeleiding plaats op het gebied van de talen. In het bèta-lokaal (lokaal 211) vindt begeleiding plaats op gebied van vakken als wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie. En in het gamma-lokaal (lokaal 212) staan vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijwetenschappen, maatschappijleer, economie, bedrijfseconomie en filosofie centraal.

  Deelname aan de verlengde lesdag is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Er wordt inzet van je verlangd tijdens deze momenten. Indien je geïnteresseerd bent in de verlengde lesdag kun jij je via deze link opgeven. Indien er vragen zijn kunt u mailen naar verlengdelesdag@frenckencollege.nl

  HUB huiswerkbegeleiding


  Huiswerkbegeleiding op het Frencken College voor leerlingen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Deze vorm van ondersteuning wordt verzorgd door een extern instituut en de ouder(s), verzorger(s) betalen hiervoor aan het instituut een vergoeding.

  Bij de HUB worden leerlingen ondersteund bij maken van het huiswerk. Leerwerk wordt overhoord, maakwerk wordt gecontroleerd en als een leerling vastloopt met bepaalde lesstof krijgt hij uitleg zodat de stof ook echt begrepen wordt. Daarnaast is er aandacht voor het plannen van het huiswerk en worden er effectieve studiemethoden aangereikt waarmee de leerling direct aan de slag kan. Als de leerling naar huis gaat, is het huiswerk vrijwel altijd helemaal af.

  De HUB werkt nauw samen met de docenten en mentoren van het Frencken College zodat de leerlingen gericht begeleid kunnen worden

  Ga voor meer informatie naar www.12hub.nl

  LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)


  In klas drie havo en vwo staat LOB op het rooster van de leerlingen. Deze afkorting staat voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Gedurende ongeveer 12 weken gaat de decaan bij de vakdocenten in de les langs en samen met de vakdocent aan de slag met de leerlingen die in dit derde leerjaar hun profielkeuze moeten maken. Het heeft de naam “LOB on tour’ gekregen. 'Wie ben ik', 'wat kan ik' en 'wat wil ik’ staan aan de basis van dit proces. Zijn mijn wensen realistisch? Welke vakken eisen de vervolgopleidingen? Welke competenties en vaardigheden zijn belangrijk? Met als basis de informatie uit de lessen en de hulp van de decaan, de opdrachten van de methode Qompas die een persoonlijk dossier oplevert, gesprekken met de mentor, vakdocenten en natuurlijk de ouders maakt de leerling na het eerste semester een keuze.

  In de bovenbouw staan er geen LOB-lessen meer op het rooster maar wordt het traject meer individueel. We proberen leerlingen te motiveren naar open dagen en meeloopdagen/proefstudeerdagen te gaan. Uiteraard organiseert de school naast de altijd aanwezige hulp van de decanen en mentoren diverse activiteiten die waardevol kunnen zijn in het oriëntatieproces. Het allerbelangrijkste is namelijk dat leerlingen zich niet alleen maar online oriënteren maar ‘in actie komen’ en ervaringen opdoen!

  Een voorbeeld van een aantal activiteiten die de school onder andere organiseert: bezoek aan een universiteit, snuffelstage, HBO oriëntatie Avans, lunchsessies met oudleerlingen, Job Experience Rotary (meeloopdagen met beroepsbeoefenaars voor havo 4/5 en vwo 5) en VO solliciteert voor examenkandidaten. 

  Het studieloopbaanproces is boeiend maar voor leerlingen vaak lastig. Ze moeten keuzes maken waar ze vaak nog niet aan toe zijn of voor open staan. Ze hebben de hulp van school en ouders dan ook hard nodig. Gezamenlijk komen we een heel eind!

  Kijk hier voor het LOB nieuws en interessante links.