3.04 Na klas 3: de Tweede Fase

3.04 Na klas 3: de Tweede Fase

In de bovenbouw veranderen zowel de lesinhouden als de structuur van het onderwijs. Alle leerlingen volgen vakken uit het gemeenschappelijk deel. Daarnaast kiest elke leerling een van de volgende vier profielen:

• Cultuur en Maatschappij
• Economie en Maatschappij
• Natuur en Gezondheid
• Natuur en Techniek


Dan blijft er nog een profielkeuzevak en een klein vrij deel over waarin nog een of twee extra vakken gekozen moeten worden. Over de samenstelling van het pakket aan vakken dat de leerling in de bovenbouw moet volgen en de studielast die deze vakken met zich mee brengen, zijn onze leerlingen bij hun profielkeuze uitgebreid geïnformeerd in 3 vwo en 3 havo. Voor de ouders met een zoon of dochter in klas 4 staat een voorlichtingsavond gepland aan het begin van het schooljaar. Deze zal worden verzorgd door de afdelingsleiders en coaches van klas 4, in samenwerking met onze decanen.

Vanaf klas 4 havo en 4 vwo krijgen de leerlingen binnen de vakken opdrachten die betrekking hebben op vakvaardigheden en algemene vaardigheden. Dit alles moet ertoe leiden dat de aansluiting op het hbo en de universiteit goed verloopt. Leerlingen moeten daarom weten waar en hoe ze dingen kunnen opzoeken. We leren hen kennis zo te verwerken, dat ze zelf verbanden gaan leggen en de samenhang tussen de verschillende vakken gaan zien. En we vinden het belangrijk dat leerlingen leren het eigen studiegedrag te sturen.

School en ouders zetten zich samen in om de leerlingen zover te brengen. Wij zijn als school van mening dat leerlingen de vaardigheden nodig hebben om opgedane kennis ten volle te kunnen benutten. Ook in de exameneisen van een groot aantal vakken komen algemene en vakvaardigheden nadrukkelijk voor. De ontwikkeling van de leerling hierin wordt gevolgd of gestuurd.

De bovenbouw biedt een brede algemene vorming, bijvoorbeeld doordat leerlingen het vak culturele en kunstzinnige vorming (ckv) op vwo en havo aangeboden krijgen. Naast de vakken die al van oudsher worden gegeven, kunnen ze verder kiezen uit bedrijfseconomie, informatica, tekenen of muziek, maatschappijwetenschappen en filosofie (dit laatste alleen op vwo).

In het examenjaar laten de leerlingen door middel van hun profielwerkstuk zien dat ze in staat zijn om kennis en vaardigheden te combineren. Op onze school wordt veel werk gemaakt van deze “meesterproef”, wat ertoe geleid heeft dat Frencken-leerlingen regelmatig prijzen in de wacht slepen en soms zelfs tot de beste Nederlandse profielwerkstukken worden gerekend.

Populairste artikelen