6.07 Verlof- en verzuimregelingen voor leerlingen

6.07 Verlof- en verzuimregelingen voor leerlingen

  1. Bij voorzien verzuim (b.v. arts, tandarts, polikliniek) brengen de ouders/verzorgers van de leerling zich met het (digitale of papieren) formulier ‘Melding van verzuim’, zo mogelijk een dag van tevoren de receptie op de hoogte, die het verlof dan verder regelt.

  2. Bij onvoorzien verzuim (b.v. in geval van ziekte) dienen de ouders dit zo spoedig mogelijk, liefst voor de aanvang van de lessen, telefonisch of digitaal via Magister te melden bij de receptie. Indien een leerling tijdens de lessen ziek wordt, meldt hij zich bij de receptie. De receptie belt naar de ouders om te overleggen of de leerling naar huis kan. Ouders geven de thuiskomst van de leerling zo mogelijk direct telefonisch aan de school door. Wanneer de leerling weer beter is, melden de ouders dat schriftelijk of telefonisch aan de school.

  3. In bijzondere gevallen kunnen de leerlingen een halve of hele schooldag geoorloofd verzuimen. Voorbeelden zijn: verhuizing, huwelijk of overlijden van naaste familieleden, ernstige ziekte, ambts- en huwelijksjubilea van naaste familieleden, ernstige sociale problemen, rijexamen etc. In al deze gevallen moeten verzoeken om verlof schriftelijk door de ouder(s) worden ingediend bij de leerjaarcoördinator. Leerling/ouders zullen door de leerjaarcoördinator worden geïnformeerd over het besluit. Op de website is hiervoor een formulier te downloaden.

  4. Leerlingen uit de voor- en eindexamenklassen kunnen beperkt verlof krijgen om voorlichtingsdagen en introductiedagen mee te maken bij instituten waar zij na hun examen eventueel gaan studeren. Dit verlof dient te worden aangevraagd bij en goedgekeurd te worden door de decaan. Het formulier dient door de leerling te worden ingeleverd bij de receptie.

  5. Leerlingen kunnen in principe geen vakantie opnemen buiten de officiële schoolvakanties. Het een of meerdere dagen eerder vertrekken en/of later terugkomen voor of na de officiële vakantiedata is niet toegestaan. Uitzonderingen zijn te maken conform de Regeling Leerplicht.

  6. Indien bij de receptie geen bericht en reden van afwezigheid zijn doorgegeven wordt de leerling door de verzuimcoördinator opgeroepen. Bij gebleken nalatigheid van de leerling riskeert hij in dit geval extra sancties. Ongeoorloofd verzuim wordt minimaal bestraft met het dubbel inhalen van de verzuimde tijd. Bij recidive is schorsing en zelfs verwijdering mogelijk. Voor leerplichtige leerlingen wordt te veel ongeoorloofd verzuim bovendien doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.

NB: Overal waar leerjaarcoördinator staat, wordt vanaf het schooljaar 2022/2023
afdelingsleider bedoeld.

Populairste artikelen