6.06 Orderegels op school, straffen, schorsing en verwijdering

Schoolgids

6.06 Orderegels op school, straffen, schorsing en verwijdering

 1. Aanwezigheid.
  Leerlingen zijn van 08.00 tot 17.00 beschikbaar voor werk op school. Er is een aantal, voor de leerling verplichte, avondactiviteiten. Deze zijn opgenomen in het jaarrooster.
   
 2. Te laat komen op school.
  Leerlingen die het eerste lesuur starten, moeten om 8.30 uur binnen zijn (op de zoemer). Leerlingen die het tweede lesuur starten, moeten om 9.15 uur binnen zijn (op de zoemer). Receptie beoordeelt of de leerling wel of niet geoorloofd te laat is en geeft de leerling een briefje. Met dit briefje wordt de leerling toegelaten tot de les. Bij
  ongeoorloofd te laat, meld de leerling zich de volgende dag om 8.00 uur en gaat er een mailtje naar de ouders.
   
 3. Te laat in de les komen.
  Leerlingen dienen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 5 minuten nadat de vorige les is afgesloten, aanwezig te zijn in het leslokaal. Een leerling die te laat komt (zonder geldige reden) wordt door de docent als te laat geregistreerd in Magister.
   
 4. Verwijdering uit de les.
  • Je docent noteert dit in Magister
  • Je haalt het blauwe formulier op bij lokaal 141 (als daar niemand is dan bij de receptie), en gaat vervolgens in lokaal 141 aan het werk. Vijf minuten voor het einde va de les ga je terug naar je docent. Jullie hebben vervolgens samen een gesprek en de docent bepaalt het vervolg.
  • De docent belt of mailt altijd je ouders/verzorgers.
   
 5. De leerlingen moeten beschikbaar zijn voor gesprekken met de afdelingsleider van hun afdeling en met de verzuimcoördinator. Een uitnodiging daartoe zal plaatsvinden n.a.v. zaken als ongeoorloofd verzuim, te vaak te laat komen, klachten over het gedrag en dergelijke.
   
 6. Straffen voor overtredingen volgens 6.1., 6.3. en 6.4. worden gedifferentieerd gegeven overeenkomstig de zwaarte en de frequentie van de overtreding en bestaan meestal uit het opeisen van vrije tijd die eventueel met het vervullen van taken ten behoeve van de schoolgemeenschap wordt doorgebracht. Meer informatie hierover is te vinden op de site bij leerlingen/huisregels.
   
 7. We zijn samen verantwoordelijk voor een schone school. Daarom werken we met schoolstewards. Schoolstewards zijn leerlingen uit klas 4 havo en vwo, die tijdens de pauze surveilleren. Zij spreken andere leerlingen aan op het achterlaten van afval en het verblijven op plekken waar dit niet mag. De leerlingen worden hierin getraind en krijgen begeleiding van de conciërges. Het is de bedoeling dat tenminste iedereen een keer in zijn schoolloopbaan schoolsteward is.
   
 8. Wanneer er sprake is van ernstig wangedrag kan de leerling door de conrector worden geschorst voor een of meer dagen.
   
 9. Bij herhaling van schorsing kan de conrector overgaan tot verwijdering van de leerling van de school.
   
 10. Bij leerlingen die bij voortduring ernstig tekortschieten op inzet of die een negatieve opstelling in (studie)houding en gedrag demonstreren en die daar schriftelijk op zijn gewezen, kan de conrector overgaan tot schorsing en verwijdering van de school. Voordat hiertoe wordt overgegaan, kunnen alternatieven zoals verwijzing naar de rebound worden toegepast.
   
 11. Verlaten van school gedurende de dag. Alleen leerlingen uit klas 5 havo, 5 vwo en 6 vwo mogen bij een tussenuur de school verlaten. Bij twee of meer tussenuren is dit ook toegestaan voor leerlingen van 4 havo en 4 vwo. Leerlingen uit klas 1 t/m 3 blijven bij tussenuren in principe op school.
   
 12. Het Mgr. Frencken College is een rookvrije school. Wanneer een leerling toch op school rookt, wordt de leerling daarop aangesproken en volgt er een sanctie. Wanneer het gedrag zich herhaalt kan de conrector overgaan tot schorsing.
   
 13. Bij het overgaan tot schorsing of verwijdering is de conrector verplicht zich te houden aan de regelgeving zoals die is vastgelegd in de artikelen 13, 14 en 15 van het Inrichtingsbesluit.
   
 14. Het in bezit hebben, onder invloed zijn, gebruiken en verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Overtreding wordt bestraft met schorsing of verwijdering van school. Van handel in of het boven het wettelijk toegestane gewicht in bezit hebben van drugs wordt aangifte gedaan bij de politie. De school kan door de politie kluisjescontrole laten verrichten. De politie komt dan met speciale daartoe opgeleide honden de kluisjes en sommige klassen controleren. Dit soort controles worden van tevoren niet aangekondigd. Het in bezit hebben, onder invloed zijn en het gebruiken van alcohol tijdens schooltijd is verboden. Schoolfeesten en –activiteiten zijn alcoholvrij. Mocht van dit laatste afgeweken worden voor 18-jarigen en ouder worden ouders hiervan tevoren over geïnformeerd.
   
 15. Het in bezit hebben, verhandelen of afsteken van vuurwerk is verboden. Te allen tijde zal aangifte worden gedaan bij de politie. Het is verboden op school wapens of voorwerpen in bezit te hebben die kunnen dienen tot bedreiging/afpersing. Hieronder vallen in ieder geval alle wapens en voorwerpen die genoemd en strafbaar gesteld worden in de Wet Wapens en Munitie. Ook bij het in bezit hebben van wapens wordt aangifte gedaan.
   
 16. Bij diefstal wordt geadviseerd aangifte te doen.

In deze PDF vindt u het volledige Beleid schorsing en verwijdering (versie oktober 2023)


NB: Overal waar leerjaarcoördinator staat, wordt vanaf het schooljaar 2022/2023
afdelingsleider bedoeld.

Populairste artikelen