6.03 Het volgen van onderwijs door leerlingen, huiswerk

6.03 Het volgen van onderwijs door leerlingen, huiswerk

  1. De leerlingen zijn verplicht alle lessen/projecten, die volgens het lesrooster zijn voorgeschreven, te volgen, tenzij anders is afgesproken met de betrokken docent. Leerlingen gedragen zich zodanig dat een ordelijk verloop van de lessen mogelijk is.

  2. Van de deelname aan lessen in lichamelijke opvoeding kan een (tijdelijke) ontheffing worden verleend indien aan de betrokken docent een schriftelijke verklaring wordt overlegd van de ouders, waaruit blijkt dat de leerling niet in staat is deze lessen te volgen. De docent lichamelijke opvoeding zal in overleg met de leerling bepalen of laatstgenoemde kan assisteren bij de gymles, of werkt in de mediatheek aan een opdracht die door de docent Lop wordt gegeven. Indien een leerling zich niet heeft gemeld bij de docent lichamelijke opvoeding, dan wordt de afwezigheid geregistreerd als onwettige absentie.

  3. Leerlingen behoren het geschikte lesmateriaal voor elk lesuur bij zich te hebben. Ook wordt er van de leerlingen verwacht dat ze altijd hun schoolpas bij zich hebben en een volledig opgeladen Chromebook.

  4. Leerlingen mogen in de les (alleen) gebruik maken van Chromebooks waarop de beheermodule is geïnstalleerd. Inloggen tijdens de les mag alleen met het Frencken-account. Wanneer de leerling zich niet aan deze afspraak houdt, wordt de leerling daarop aangesproken en kan een sanctie volgen.
    Buiten de les mag de leerling van andere apparaten gebruik maken. Deze apparaten zijn dus wel op school toegestaan, maar niet tijdens de les.

  5. Leerlingen hebben de plicht het opgegeven huiswerk zowel schriftelijk werk als leerwerk of andere opdrachten naar behoren uit te voeren en te verzorgen. Kan een leerling door omstandigheden zijn huiswerk niet uitvoeren, dan laat hij dat via een schriftelijke mededeling van zijn ouders aan het begin van de les aan de betrokken docent weten. Meer info over onze huiswerkregels tref je aan op onze website bij leerlingen.

  6. Indien bij het begin van een lesuur de docent (nog) niet aanwezig is, blijft de leerlingengroep in stilte wachten in de gang voor het lokaal. Na 10 minuten zal de klassenvertegenwoordiger (onderbouw) of een vertegenwoordiger van de leerlingengroep (bovenbouw) de receptie informeren over de afwezigheid van de docent. De rest van de leerlingengroep blijft in stilte wachten in de gang voor het lokaal. De receptie zal vervolgens de (klassen)vertegenwoordiger nadere instructies geven. De (klassen)vertegenwoordiger informeert vervolgens de wachtende leerlingengroep over de verdere gang van zaken.

  7. Na een vakantieperiode van minstens één week geldt de eerste schooldag als een toetsvrije dag. Ook 6 december (Sinterklaasfeest) is een toetsvrije dag.

  8. Iedere leerling krijgt een mentor of een coach toegewezen. Bij alle mogelijke problemen inzake lessen, huiswerk en toetsen is hij de eerst aangewezen persoon met wie de leerlingen dit bespreken.

Populairste artikelen