6.01 Algemeen

6.01 Algemeen

1.1. Betekenis
Met het leerlingenstatuut wordt de rechtspositie van leerlingen verduidelijkt en vastgelegd. Wanneer iedereen op school weet waar men aan toe is, wie wat mag of moet, dan levert dat een bijdrage aan de goede sfeer en de goede onderlinge verhoudingen op school. Alles wat in het normale rechtsverkeer niet geaccepteerd wordt, is ook niet aanvaardbaar op onze school. Bij gerede twijfel heeft de directie het recht en de bevoegdheid de nodige maatregelen te nemen.

1.2. Begrippen
Waar in dit statuut hij/hem/zijn/diens wordt gebruikt, wordt voor zover van toepassing tevens het vrouwelijke equivalent bedoeld. In dit statuut wordt bedoeld met:

 • leerlingen: alle leerlingen die op school zijn ingeschreven.
 • school: het Mgr. Frencken College in Oosterhout.
 • ouders: vader en/of moeder, maar ook voogden en andere feitelijke verzorgers en leerlingen waarvan de ouders/voogden/ feitelijke verzorgers een Onderwijscontract 18-jarigen hebben ondertekend.
 • Onderwijscontract 18-jarigen: een contract waarmee ouders/voogden/feitelijke verzorgers de bevoegdheid tot het nemen van beslissingen delegeren aan hun kind. Een dergelijk contract kan worden afgegeven zodra een leerling de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.
 • docenten: personeelsleden met een onderwijstaak (ook stagiaires).
 • O.O.P.: Onderwijsondersteunend personeel. Personeelsleden, niet behorend tot de directie, met andere taken dan het geven van onderwijs.
 • directie: rector en conrectoren.
 • schoolleiding: directie en afdelingsleiders.
 • bevoegd gezag: het College van Bestuur van de Stichting Mgr. Frencken.
 • leerlingenvereniging: leerlingenorganisatie die zich bezighoudt met het organiseren van buitenschoolse activiteiten.
 • medezeggenschapsraad (MR): het wettelijk vertegenwoordigend orgaan van de school.
  geleding: een van de volgende onderdelen van de medezeggenschapsraad:
  - die leden van de medezeggenschapsraad die tevens personeelslid van de school zijn (PMR: personeelsgeleding van de MR);
  - ouders en leerlingen die lid zijn van de medezeggenschapsraad (ouder/leerling- geleding);
 • ouderraad: een vertegenwoordiging van ouders van leerlingen uit alle jaarlagen, die regelmatig met de directie overlegt;
 • leerlingenraad: een vertegenwoordiging van leerlingen uit alle jaarlagen die regelmatig met de directie overlegt.
 • klachtencommissie leerlingenstatuut: de commissie bestaande uit twee personeelsleden, twee leerlingen en één ouder, zoals beschreven in artikel 2.2.
 • overgangsvergadering: alle docenten die in een bepaald leerjaar lesgeven aan een leerling samen met de afdelingsleider van de betreffende jaarlaag.
 • toets: een mondelinge of schriftelijke overhoring of een proefwerk, leidend tot een cijfer.

1.3. Procedure
Het leerlingenstatuut wordt vastgesteld door het bevoegd gezag, na de geledingen gehoord te hebben en na instemming van de leerling geleding van de medezeggenschapsraad.

1.4. Geldigheidsduur
Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van twee jaar vastgesteld. Daarna wordt het opnieuw besproken met de geledingen en weer (al dan niet gewijzigd) vastgesteld door het bevoegd gezag, na instemming van de leerling geleding van de medezeggenschapsraad. Deze procedure geldt ook voor eventuele latere wijzigingen. Het College van Bestuur, de directie of MR hebben de mogelijkheid tussentijds aanpassingen voor te stellen. Ook in dat geval vindt vaststelling plaats volgens de procedure genoemd onder 1.3.

1.5. Toepassing
Het leerlingenstatuut geldt voor de leerlingen, de docenten, het onderwijsondersteunend personeel, de directie, het College van Bestuur en de ouders. Met sommige leerlingen zijn, in het kader van passend onderwijs, afspraken gemaakt die enigszins kunnen afwijken van hetgeen is vastgelegd in dit leerlingenstatuut.

1.6. Publicatie
Het leerlingenstatuut wordt gepubliceerd in de digitale schoolgids op de website van de school en op de site onder het kopje ‘Over ons’.

Populairste artikelen