4.7 Leerlingbijdrage

4.7 Leerlingbijdrage

Jaarlijks wordt een bedrag per leerling gevraagd, als vrijwillige bijdrage aan het schoolfonds. Deze leerlingbijdrage (ouderbijdrage) dient om de kosten te dekken die volgens rijksnormen niet of maar gedeeltelijk subsidiabel zijn. Hieronder vallen (onvoorziene) culturele activiteiten en activiteiten i.h.a. die openstaan voor steeds wisselende groepen leerlingen en dus niet aan een klassenlaag of speciale groep zijn toe te rekenen, zoals schouwburgbezoek, sportgebeurtenissen, vieringen, musical, leerlingenvereniging, de leerlingenraad, de diploma-uitreiking en dergelijke.

De besteding van dit door het bevoegd gezag beheerde fonds wordt besproken in de ouderraad en de medezeggenschapsraad, alsmede de begroting van dit fonds voor het komende schooljaar. Vaststelling van het jaarlijks te heffen bedrag geschiedt door het College van Bestuur na overleg met de ouderraad en met instemming van de ouder- en leerlinggeleding van de medezeggenschapsraad. Jaarlijks wordt dit bedrag geïndexeerd op basis van de consumentenprijsindex (CPI).

Voor het schooljaar 2022/2023 is dit bedrag vastgesteld op € 61,74 per leerling. Op dezelfde nota als die van de leerlingbijdrage staan ook de kosten voor bijvoorbeeld de huur van het garderobekluisje, de verzekeringen, de schoolpas, een tekendoos met inhoud, het introductieprogramma, het sportproject, (vak)excursies en workshops. Een overzicht van de gehanteerde tarieven (schooljaar 2022-2023) inclusief leerjaarspecifieke bedragen kunt u downloaden via deze link. De tarieven worden jaarlijks gewijzigd op basis van de aangeboden activiteiten.

De kosten van vrijwel alle leermiddelen (zoals boeken en werkboeken) komen voor rekening van de school. Als een leerling de school in de loop van het cursusjaar verlaat, wordt naar evenredigheid de leerling bijdrage gerestitueerd, waarbij de duur van het schooljaar op 10 maanden gesteld wordt.

Wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage 1 augustus 2021

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage (in het primair en voortgezet onderwijs) aangescherpt. Kern van de wijziging: alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen.

Het Frencken behoudt zich te allen tijde het recht voor om geplande activiteiten om financiële redenen anders vorm te gegeven, of – in uiterste gevallen- niet door te laten gaan. De schoolleiding zal ouders en leerlingen hierover tijdig informeren. Indien reeds voor de betreffende activiteit de bijdrage is betaald, dan zal deze retour worden gestort.

Populairste artikelen