2.10 Anti-pestbeleid

2.10 Anti-pestbeleid

Het Mgr. Frencken College vindt het belangrijk een veilige leer- en werkomgeving te bieden. In de jaarlijkse vragenlijst waarderen de leerlingen de veiligheid op school met een bovengemiddeld hoog cijfer! Een actief anti-pestbeleid kan daartoe bijdragen en het voorkomen van pestgedrag is dan ook een belangrijk thema in de begeleiding van onze leerlingen. In de mentorlessen is daarom veel aandacht voor de groepsvorming en -sfeer en voor de individuele leerling binnen die groep. Pesten is een onderwerp dat bespreekbaar wordt gemaakt. Wanneer er pesterijen worden geconstateerd, wordt dit probleem in eerste instantie aangepakt vanuit de “No Blame methode”.

Op het Mgr. Frencken College gaan we ervan uit dat leerlingen goed in staat zijn zelf mee te denken over de oplossing van een probleem. Bij de No Blame methode wordt van ditzelfde principe uitgegaan. Wat deze methode bijzonder maakt, is dat het erin voorziet dat het pesten op een voor alle betrokkenen veilige manier wordt opgelost en dat het kinderen leert om op een andere manier om te gaan met conflicten. Uitgangspunt is de gedachte dat het probleem door de leerlingen samen opgelost dient te worden. Uit onderzoek blijkt dat deze methode vooral effect heeft op scholen voor voortgezet onderwijs.

Wanneer een leerling toch vervalt in pestgedrag, worden er alsnog strafmaatregelen genomen. Eventueel kan het schorsing of verwijdering van school tot gevolg hebben.

Het bewaken van het vormgegeven pestbeleid en de ondersteuning van mentoren op dit gebied geschiedt door de pestcoördinator. Voor onze school is dit Mw. A.M.A. Botermans-Pelkmans: s.botermans@frenckencollege.nl

Populairste artikelen