Schoolplan 2015-2019

Aan de leerlingen van het Frencken

MGR. FRENCKEN COLLEGE, leren gaat verder!

Wij horen vaak zeggen dat onze school ‘dynamisch’ is. En dat is waar, we zijn er zelfs trots op! Het bruist hier vaak van de activiteiten. Je kunt bij ons veel leren, helemaal jezelf zijn en al je
talenten ontwikkelen. Leren gaat verder.

Wij houden van ons vak en van lesgeven. Onze kennis delen we graag met jou zodat jij wijzer en slimmer wordt. Wij leren ook vàn elkaar, met respect en in vertrouwen. Het Mgr. Frencken College staat mede daardoor goed bekend in Oosterhout en daarbuiten.

Jouw ontwikkeling vinden we erg belangrijk. Met moderne en toegepaste kennis kom je nu eenmaal verder. De uitdrukking ‘Kennis geeft kracht’, is ijzersterk en juist daarom bieden we vernieuwend onderwijs aan. Ieder leerjaar groei je, met telkens meer verdieping, beleving en samenwerking.

Natuurlijk gaat het om meer dan alleen nieuwe kennis en feiten; we leren je in de maatschappij van nu je weg te vinden. Het is bijzonder als je het vermogen ontwikkelt je in te leven in anderen. Want als je dat goed kunt, dan gaat de ander meer interesse tonen in jou. Zo wordt het voor iedereen plezieriger.

Jij verdient persoonlijke aandacht. Met je mentor of coach bespreek je wat je wilt bereiken. Je ambitie en misschien wel jetwijfels kun je met ons delen. We zijn open, eerlijk en duidelijk naar elkaar. Ook hierin gaan we verder. We coachen je om zelfstandig je eigen keuzes te maken zodat jij kunt groeien. We doen de dingen sámen op school: jij, je docenten en natuurlijk je medeleerlingen. Zo werken we aan jouw toekomst. Wij zijn het kompas, jij bepaalt je eigen richting.

De wereld draait door en de tijd vliegt. Voor je het weet is het later maar we leven wel nu. En daarom is het erg belangrijk dat je met plezier naar school gaat en daar in een veilige en
vertrouwde omgeving leert.

Leren gaat verder!


Strategisch schoolplan 2015-2019

Hoofdstuk 1: inleiding


Voor u ligt het strategisch schoolplan 2015-2019.

Leidend in dit plan is de gedachte dat uiteindelijk alles wat we binnen het Frencken doen en wat er binnen het Frencken gebeurt ten dienste moet staan van de ontwikkeling van onze leerlingen.

Dit strategisch schoolplan is geschreven in een tijd van een steeds sneller veranderende samenleving. De samenleving ontgroent en vergrijst en ons onderwijs ontwikkelt zich steeds meer
naar onderwijs op maat. Onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en waarin leerlingen op hun eigen niveau zinvol worden uitgedaagd en een zo goed mogelijk leerresultaat
bereiken. De ontwikkeling naar onderwijs op maat zien en horen wij terug in het maatschappelijk debat over de kwaliteit van onderwijs, in de roep van steeds kritischere ouders die aandacht vragen voor de talenten van hun kinderen. Onze leerlingen volgen nu nog de structuur. Wij willen groeien naar een structuur die meer onze leerlingen volgt. Individueler en uitdagender onderwijs behoort steeds meer tot de mogelijkheden door nieuwe ICT-ontwikkelingen.

Ook de politiek heeft zijn invloed op ontwikkelingen in ons onderwijs. De toenemende aandacht voor talentenmaximalisatie en maatwerk hebben zowel effect op het niveau van het onderwijssysteem als op het niveau van de klassensituatie. Er wordt een steeds groter beroep gedaan op samenwerking tussen scholen om het beter mogelijk te maken dat leerlingen op verschillende niveaus onderwijs kunnen volgen. Van de docenten wordt verwacht dat ze in de klassensituatie steeds beter en steeds meer differentiëren teneinde alle leerlingen ‘op maat te kunnen bedienen’. Er moet aandacht zijn voor zowel de meer getalenteerden als de leerlingen met een extra onderwijs-/zorgbehoefte. Met deze ontwikkelingen en uitdagingen in ons achterhoofd hebben we de afgelopen periode gezamenlijk gewerkt aan de koers van het Mgr. Frencken College voor de komende 4 jaar. Dit hebben we gedaan vanuit onze collectieve waarde met respect voor de wortels en historie van het Mgr. Frencken College. We hebben (onderwijskundige) stippen op de horizon gezet die ons de komende jaren leiden bij het maken van keuzes. Bewust beperken we ons in dit strategisch schoolplan tot deze onderwijskundige stippen en wat dat vervolgens betekent voor ons personeelsbeleid en onze kwaliteitszorg. Dit strategisch schoolplan zal vervolgens vertaald worden in een tweejarig beleidsplan en in eenjarige sectieplannen.

Voor meer achtergrondinformatie over onze school verwijzen we u naar onze website. We zijn vol vertrouwen op weg naar 2019. Leren gaat verder!

Oosterhout,

Drs. Pharailda (C.H.M.) Kokke Rector/bestuurder


Hoofdstuk 2: leeswijzer

Zoals in de inleiding verwoord hebben we de koers 2015-2019 uitgezet met in ons achterhoofd onze collectieve waarden en met respect voor de wortels en historie van het Mgr. Frencken College.

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de missie van het Mgr Frencken College en aan onze collectieve waarden.

Hoofdstuk 4 beschrijft de onderwijskundige stippen aan de horizon.

Hoofdstuk 5 vertaalt de onderwijskundige ambities naar ambities op het gebied van ons personeelsbeleid.

Hoofdstuk 6 gaat in op de uitdaging waar het Mgr. Frencken College de komende jaren ook voor staat: eigentijdse huisvesting.

Hoofdstuk 7 beschrijft de kwaliteitszorg in een 11-puntenplan.


Hoofdstuk 3: missie en kernwaarden

Grondslag

Het Mgr. Frencken College is van oudsher een open katholieke school. Deel uitmaken van het
hedendaagse Frencken is niet alleen voorbehouden aan hen die behoren tot de katholieke
geloofsgemeenschap. Uitgangspunt is wel respect voor de grondslag van de school en er mede vorm aan
geven.

Missie

Strategische beleidsvorming begint met het formuleren van de missie. Onze missie ligt ten grondslag
aan dit strategische schoolplan. Hierbij bouwen we voort op keuzes die het Mgr. Frencken College
eerder heeft gemaakt en anderzijds worden nieuwe aspecten toegevoegd. Geschiedenis en vernieuwing
krijgen zo beide de ruimte.

Onze missie

Het Mgr. Frencken College wil leerlingen in een sfeer van vertrouwen en respect (bege)leiden naar
een havo- en/of vwo-diploma en hen stimuleren zich te ontwikkelen tot jongvolwassenen die hun weg
weten te vinden in een steeds sneller veranderende samenleving.

Deze missie laat zich vertalen naar een visie op onderwijs die gestoeld is op de volgende pijlers:

 • Het onderwijs wordt ontwikkelingsgericht aangeboden. Leerlingen worden gestimuleerd en gefaciliteerd het beste uit zichzelf te halen.
 • Er is een veilige en stimulerende leer- en werkomgeving waarin vertrouwen in mensen en respect voor elkaars opvattingen de standaard zijn.
 • De school is waarneembaar verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen.

Kernwaarden van het Frencken

Om de hierboven benoemde onderwijskundige missie handen en voeten te geven, handelen we binnen het
Frencken vanuit 3 kernwaarden. Deze kernwaarden fungeren als leidraad voor ieders gedrag binnen de
school.

Vertrouwen en waarderen:

 • Leerlingen en medewerkers geven elkaar over en weer vertrouwen. Samen scheppen zij een klimaat waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Gewaardeerd om wie iemand is en om wat iemand kan.

Verantwoordelijkheid geven en nemen:

 • Leerlingen en medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun eigen opdracht, en voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de school. We geven elkaar complimenten en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

Ruimte geven en groeien:

 • We willen een lerende en stimulerende organisatie zijn die streeft naar het verleggen van grenzen en excellentie. Er heerst een cultuur van (zelf)ontplooiing, waarin iedereen reflecteert op eigen gedrag. Fouten mogen gemaakt worden en grenzen worden verlegd.Hoofdstuk 4: verbetering onderwijskwaliteit:

onze onderwijskundige stippen aan de horizon

Het geven van goed onderwijs en het beste halen uit leerlingen is onze taak. Dit is ons primaire doel en is richtinggevend voor alle andere doelen die we ons stellen.

Onze basis is op orde en dat willen we uiteraard zo houden en nog verder verbeteren. Met de basis op orde bedoelen we:

 • Veiligheid: leerlingen geven aan dat ze zich veilig voelen op school.
 • Plezier: leerlingen geven aan dat de sfeer op school prettig is.
 • Resultaten: het Frencken voldoet aan de formele criteria van de onderwijsinspectie. De basiskwaliteit van ons onderwijs is op orde. Dit is terug te zien in onze examenresultaten en de door- en afstroom van onze leerlingen.

  We hechten heel veel waarde aan veiligheid, plezier en rendementen en daarom zal dit continu onze aandacht behouden.


Daar we een lerende en stimulerende organisatie willen zijn die streeft naar het verleggen van grenzen en excellentie hebben we voor 2015-2019 de volgende onderwijskundige stippen op de horizon geplaatst:

 • Het creëren van een uitdagende en eigentijdse leeromgeving. Hieronder verstaan we in ieder geval:

  o Onderwijs meer op maat met meer recht aan individuele talenten en verschillen. Dit betekent dat in de lessen/projecten meer gedifferentieerd wordt (bv in niveau/tempo/leerstijlen).
  o Het beste uit leerlingen halen door het leerrendement in de les te vergroten. Dit betekent dat we leerlingen uitdagen tot een actieve leerhouding: van consumeren naar produceren, van re-actief naar actief.
  o De actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen worden meer verweven in het onderwijsleerproces en leerlingen worden uitgedaagd te reflecteren op maatschappelijke waarden en normen.
  o Leerlingen en docenten werken met moderne onderwijsleermiddelen.Hoofdstuk 5: personeelsbeleid

Onze onderwijsambities kunnen we alleen realiseren met de inzet en de talenten van onze medewerkers. Daarom vinden we het heel belangrijk dat alle medewerkers van het Frencken zich gezien en gewaardeerd voelen, uitgedaagd worden om te groeien en daarvoor de ruimte krijgen en dat verantwoordelijkheid gegeven en genomen wordt.Binnen het Frencken hechten we dan ook veel waarde aan ons personeelsbeleid.

Alhoewel onze medewerkers (oop en op) in de medewerkerstevredenheidsenquête het werken bij het Frencken waarderen met een 8,4 (op een 10 puntschaal) zien we het als een uitdaging om dit nog beter voor elkaar te krijgen. In feite spreken we hier over het doorontwikkelen naar een professionelere cultuur, over de manier waarop we willen samenwerken en de manier waarop in de organisatie leiding gegeven en gekregen wordt.

We beschikken over een professionele structuur op het gebied van personeelsbeleid:

 • Iedere medewerker (op en oop) heeft minimaal 1 x per jaar een functioneringsgesprek met zijn leidinggevende met aandacht voor prestaties, functioneren, ambities en ontwikkeling.
 • Als input voor het jaarlijkse functioneringsgesprek
  - geven leerlingen feedback over de lessen van de docent via een digitale vragenlijst,
  - worden door de leidinggevende lessen bezocht,
  - wordt (360-graden) feedback opgehaald over het functioneren van de betreffende medewerker (op en oop) bij direct betrokkenen.
 • Nieuwe docenten worden het eerste en tweede jaar intensief begeleid door twee schoolcoaches en door hun leidinggevende.
 • Er is een professioneel verzuimbeleid.
 • We omarmen de filosofie van stichting leerKRACHT en faciliteren de uitvoering hiervan: elke dag samen een beetje beter.

Om onze onderwijskundige ambities voor 2015-2019 te realiseren hebben we onszelf de vraag gesteld ‘wat betekenen onze onderwijskundige ambities voor ons personeelsbeleid’ en ‘hoe kunnen we ons personeelsbeleid daar nog beter bij aan laten sluiten’. We zijn ervan overtuigd dat als we het beste uit onze leerlingen willen halen medewerkers dat ook uit zichzelf moeten willen halen. Onderwijs op maat betekent ook leiding geven op maat. Evenzo vinden we dat als we onze leerlingen willen stimuleren tot leren, we ook onze medewerkers moeten stimuleren tot en ondersteunen in het opdoen van nieuwe ervaringen en nieuwe inspiratie.

Voor 2015-2019 hebben we daarom de volgende ambities centraal gezet:

 • Stimuleren het beste uit al onze medewerkers (op en oop) te halen; ruimte geven en groei stimuleren. Dat betekent dat een medewerker elk jaar aangeeft wat hij wil leren, welke inspiratie hij wil opdoen en de ruimte en ondersteuning krijgt dit om te zetten in actie.
 • Stimuleren van resultaatverantwoordelijkheid (geven en nemen) binnen de sectie. Dit betekent dat de sectieleden samen verantwoordelijk zijn voor de (examen)resultaten, de kwaliteit van de doorlopende leerlijn en de benodigde informatie. De resultaten van de leerlingen binnen het vak is de verantwoordelijkheid van de hele sectie.Hoofdstuk 6: huisvesting

Ons gebouw is gemiddeld genomen ruim 40 jaar oud. Sommige delen zelfs 60 jaar. Het is dus niet vreemd dat ons gebouw technisch gezien ‘op’ is. Het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De klaslokalen zijn te klein en het ontbreekt ons aan de mogelijkheden om flexibel om te gaan met ruimtes. Dat is wel nodig om maatwerk te kunnen bieden.

Onze ambitie is om uiterlijk in 2019 een gebouw ter beschikking te hebben dat

 • ambitie tot meer maatwerk en ontwikkelingsgericht onderwijs ondersteunt,
 • diversiteit in ruimtes biedt zodat er beter gedifferentieerd kan worden,
 • rust en ruimte biedt en ontmoeting stimuleert,
 • een gezond leer- en werkklimaat biedt, duurzaam gebouwd is en zuinig is met energie,
 • leren verder tot bloei brengt.

Hoofdstuk 7: kwaliteitszorg verwoord in een 11 puntenplan

Om te kunnen volgen of we de komende jaren op de goede weg zijn en in 2019 onze ambities gerealiseerd hebben, hebben we aan onze ambities (meetbare) doelstellingen gekoppeld. Dit hebben we
verwoord in een 11 puntenplan. In dit 11 puntenplan zijn onze doelstellingen verwoord en is te volgen wanneer we wat bereikt willen hebben en hoe we dat inzichtelijk maken.

Ambities Hoe maken we het inzichtelijk
Streefwaarde einde schooljaar 2016/ 2017
Streefwaarde einde schooljaar 2018/2019
Leerlingen voelen zich veilig op school Jaarlijks meten via LTP
8
9
De leerlingen gaan met plezier naar school; de sfeer is prettig
Jaarlijks meten via LTP
7,5
Examenresultaten havo
Examenresultaten vwo
Jaarlijks meten na bekend maken examenresultaten Havo: 90% geslaagd
Vwo: 93% geslaagd
Havo: 92% geslaagd
Vwo: 95% geslaagd
Resultaten doorstroom onderbouw en bovenbouw/ verschil SE-CE/gemiddelde cijfers CE Jaarlijks meten einde schooljaar Voldoende volgens normen inspectie Voldoende volgens normen inspectie
Onderwijs op maat: docenten houden rekening met wat de leerling (aan)kan door te differentiëren in 
de lessen/projecten.

Leerlingen ervaren dat er rekening gehouden wordt met wat hij/zij aankan
Jaarlijks meten via LED en lesobservaties
Meten via LTP
In een kwart van de lessen/ projecten wordt gedifferentieerd6,5
In tweederde van de lessen/ projecten wordt gedifferentieerd7,5
Het leerrendement verhogen: docenten dagen de leerlingen in de les uit tot een actieve leerhouding Jaarlijks meten via LTP en LED 65% van de leerlingen geeft aan zich uitgedaagd te voelen tot leren 80% van de leerlingen geeft aan zich uitgedaagd te voelen tot leren
Actualiteiten worden verweven in het onderwijsprogramma Jaarlijks meten via LED
25% van de leerlingen geeft aan dat de actualiteit regelmatig onderdeel uitmaakt van het onderwijs- programma 50% van de leerlingen geeft aan dat de actualiteit regelmatig onderdeel uitmaakt van het onderwijs- programma
We werken met moderne onderwijsleermiddelen Het schooljaar 2015/2016 wordt gebruikt als pilotjaar. Op basis daarvan worden de doelstellingen voor de jaren daarna bepaald
   
Ruimte geven en groei stimuleren In de functionerings- gesprekken worden afspraken gemaakt over persoonlijke groei en ontwikkeling en hoe daar vorm aan te geven In 100% van de functionerings- gesprekken worden deze afspraken gemaakt en het jaar daarna zijn ze bij 75% van de medewerkers gerealiseerd
In 100% van de functionerings- gesprekken worden deze afspraken gemaakt en het jaar daarna zijn ze bij 90% van de medewerkers gerealiseerd
Stimuleren van resultaatverantwoordelijkheid van de sectie: de resultaten van de leerlingen is een 
erantwoordelijkheid van de hele sectie
Sectieplannen worden gemaakt en geëvalueerd op basis van deze ambitie Sectieplannen worden op basis van deze ambitie vormgegeven.
M.b.t. de uitvoering worden de eerste ervaringen opgedaan
Secties kunnen zowel op papier als in de praktijk laten zien hoe ze vorm geven aan de gezamenlijke 
verantwoordelijk- heid voor de resultaten van de leerlingen
Eigentijdse en inspirerende huisvesting   De (ver)bouw is begonnen De (ver)bouw is gerealiseerd


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV