Actief burgerschap

Actief burgerschap en sociale integratie op het Mgr. Frencken College

 1. Visie
  Het Mgr. Frencken College ontwikkelt zijn leerlingen tot personen die zelfstandig en actief verantwoordelijkheid nemen voor gemeenschapsbelangen binnen en/of buiten school.

 2. Verantwoording
  Onze leerlingen maken deel uit van een plurale samenleving waarin steeds meer culturen, achtergronden en/of levensovertuigingen vertegenwoordigd zijn. Kennis hebben van en kennismaken met deze diversiteit (van leeftijdgenoten) draagt bij tot het vermogen om te participeren in een hedendaagse, multiculturele (Europese) samenleving.

  Daarnaast hechten wij aan het vergroten van de betrokkenheid tussen leerlingen, burgers onderling en burgers en de overheid. De vluchtigheid van onze hedendaagse maatschappij en de nadruk op het individuele belang kunnen het kennisnemen van en deelname aan maatschappelijke elementen en haar instituties belemmeren.

 3. Uitgangspunten
  Als basiswaarden voor burgerschap en sociale integratie kiezen wij, geheel in lijn met de missie, voor :

  - Vrijheid van meningsuiting
  . vormen van een eigen mening
  . leren omgaan met kritiek
  . aanleren van grenzen binnen vrijheid van meningsuiting

  - Gelijkwaardigheid
  . waardering hebben voor ieders persoonlijke kwaliteiten
  . respect tonen voor andersdenkenden
  . zoeken naar overeenkomsten en niet het benadrukken van verschillen

  - Begrip voor anderen
  . rekening houden met anderen

  - Verdraagzaamheid
  . solidariteit met/voor anderen

  - Autonomie
  . recht op eigen meningsuiting
  . zelfdiscipline
  . recht op eigen beslissingsrecht
  . wijzen op verantwoordelijke bijdrage aan maatschappij waarin je leeft

  Deze basiswaarden zijn gebaseerd op de grondrechten uit de Grondwet en de universele verklaring van de rechten van de mens.

  Ze vormen de basis van de democratische rechtsstaat. Ze worden beschouwd als algemeen geldend. Dat is echter niet vanzelfsprekend. Er zijn culturen en gemeenschappen waar sommige of alle van deze waarden in meerdere of mindere mate niet gedeeld worden. Ze zijn echter wel dragend voor de Nederlandse samenleving.

  De onderwijskundige uitgangspunten op het gebied van burgerschap en sociale integratie vinden hun oorsprong in de door de overheid vastgestelde onderstaande kerndoelen :

  Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs gaat het in de eerste plaats om de kerndoelen 43, 44 en 45 :

  43 De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, en leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen.

  44 De leerling leert op hoofdlijnen hoe het Nederlandse politieke bestel als democratie functioneert en leert zien hoe mensen op verschillende manieren bij politieke processen betrokken kunnen zijn.

  45 De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld.

  Indirect spelen ook andere kerndoelen, zoals 35, 36, 38 en 47 een rol:

  35 De leerling leert over zorg en leert zorgen voor zichzelf, anderen en zijn omgeving, en hoe hij de veiligheid van zichzelf en anderen in verschillende leefsituaties (wonen, leren, werken, uitgaan, verkeer) positief kan beïnvloeden.

  36 De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij respectvol met kritiek om te gaan.

  38 De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.

  47 De leerling leert actuele spanningen en conflicten in de wereld te plaatsen tegen hun achtergrond, en leert daarbij de doorwerking ervan op individuen en samenleving (nationaal, Europees en internationaal), de grote onderlinge afhankelijkheid in de wereld, het belang van mensenrechten en de betekenis van internationale samenwerking te zien.

 4. Vormgeving
  Het Mgr. Frencken College kiest voor een pro-actief organisatiemodel voor de invoering van burgerschap en sociale integratie. Vanuit het derde element van onze missie, het midden in de maatschappij staan, gaan we uit van de driehoek school, leerling en ouders en wetgever. Het is onze doelstelling om elke geleding een eigen inbreng te laten hebben.

  Het Mgr. Frencken College heeft gekozen voor een invulling van de vier algemeen onderscheiden domeinen binnen het (actief) burgerschap en sociale integratie :

  -politiek
  -sociaal
  -cultureel/religieus
  -economisch (vooral bovenbouw)

 5. Inhoud en planmatige aanpak
  A. Toepassing/aanleren basisvoorwaarden :

  Klas 1 : Binnen school/in eigen woongebied(wijk-dorp) (Dichtbij)

  Domein : Sociaal :

  Verdraagzaamheid/Gelijkwaardigheid/begrip voor anderen

  Uitwerking : Introductie, Jaarthema (veiligheid), Studielesmethode, Project Cultureel Erfgoed, Kerstactiviteit (doos voor minderbedeelden)Activiteitendag (Stichting Pim).

  Domein : Cultuur :

  Begrip voor/ kennis maken met eigen en diverse wereldwijde culturele uitingen

  Uitwerking : Project Cultureel Erfgoed, onderwijs in architectonische en kunsthistorische stromingen, Deelname schoolkrant, keuze/verantwoording project Artotheek.

  Domein : Politiek :

  Meningvorming en deelname in democratische organisatieverbanden

  Uitwerking : studielessen, mentoruren, klassenvertegenwoordiger, deelname leerlingpanel, in schoolverband stemmen, kieswijzer.

  Domein : Economisch :

  Ontwikkeling van en tot kritische consument en zorg voor werk en werkgelegenheid

  Uitwerking : deelname aan cursus omgaan met geld, deelname aan leerlingvereniging, inbreng in/deelname aan organisatie van feesten.

  Klas 2 : Regionaal verspreidingsgebied/Oosterhout (Verder)

  Domein : Sociaal :

  Verdraagzaamheid/Gelijkwaardigheid/begrip voor anderen/zorg voor anderen

  Uitwerking : Introductie, Jaarthema (Samen), mentoruren, Project Ook onze zorg (kennismaking met regionale zorgverbanden(Goederenbank/Lievenshove), diverse soorten religieuze instellingen en gebedshuizen, vrijwilligersorganisaties.), Kerstactiviteit (Briefactie voor Amnesty),

  Activiteitendag (Stichting Pim), deelname verzamelen huisvuil (project gemeente).

  Domein : Cultuur :

  Begrip voor/ kennis maken met eigen en diverse wereldwijde culturele uitingen

  Uitwerking : Introductie (Moderne Dans), onderwijs in architectonische en kunsthistorische stromingen, Deelname schoolkrant, CKV-junior project Show your Move. (Rap en Dans).

  Domein Politiek :

  Meningvorming en deelname in democratische organisatieverbanden

  Uitwerking :

  Mentoruren, klassenvertegenwoordiger, deelname leerlingpanel, in schoolverband stemmen, kieswijzer.

  Domein : Economisch :

  Ontwikkeling van en tot kritische consument en zorg voor werk en werkgelegenheid, lentoren.

  Uitwerking : deelname aan leerlingvereniging, inbreng in organisatie van feesten, organisatie kerstontbijt klas.

  Klas 3 : Nederland, Europa en de Wereld (Ver)

  Domein : Sociaal :

  Verdraagzaamheid/Gelijkwaardigheid/begrip voor anderen/zorg voor anderen/hulp aan anderen.

  Uitwerking : Introductie, Jaarthema (?), mentoruren, ontvangst/begeleiding gastsprekers.

  Project Ghana : bewustwording van het bestaan van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden en het leveren van een actieve bijdrage aan hulp op onderwijskundig terrein

  Project BSR : kennismaking met en uitleg door de vertegenwoordigers van de diverse organisaties op het gebied van maatschappelijke risico’s. (Stichting Pandora, Kamp Westerbork, Bureau Halt, Jappenkampen, Rutgers Stimezo SOA, Oorlogsverteranen WO II, Zinloos geweld, Eetstoornissen, Politiek Jong Oosterhout, Brandwondenstichting, Merites, Bejaardentehuizen, Thomashuis Wagenberg, Donorstichting, Rode Kruis).

  Domein : Cultuur :

  Begrip voor/ kennis maken met eigen en diverse wereldwijde culturele uitingen

  Uitwerking : onderwijs in architectonische en kunsthistorische stromingen, Deelname schoolkrant, djembéproject

  Domein Politiek :

  Meningvorming en deelname in democratische organisatieverbanden

  Uitwerking : Mentoruren, klassenvertegenwoordiger, deelname leerlingpanel, in schoolverband stemmen, kieswijzer, Project Globalisering. (meningvorming/verdedigen van n.a.v. internationaal politiek georiënteerde stellingen)

  Domein : Economisch :

  Ontwikkeling van en tot kritische consument, zorg voor werk en werkgelegenheid, kennisname en bewustwording van Europese en wereldwijde economische problemen en keuzes.

  Uitwerking : deelname aan leerlingvereniging, inbreng in organisatie van feesten, organisatie kerstontbijt klas, organisatie van interne en externe sponsoracties (Ghana),

  Project Globalisering. (meningvorming/verdedigen van n.a.v. internationaal economisch georiënteerde stellingen)

  Bovenbouw Vwo :
  Uitwisseling Duitsland, Internationalisering, Buitenlandse schoolreizen, debatwedstrijd, leerlingmentoren, lentoren, kerstactiviteit.

  Bovenbouw havo :
  Buitenlandse schoolreizen, lentoren, maatschappelijke stage, kerstactiviteit.


  B. Toepassing/aanleren onderwijskundige uitgangspunten

  De eerder genoemde kerndoelen zijn onderdeel van de lesinhouden van de volgende vakken :

  Levensbeschouwing : kenmerken/oorsprong/begrip voor de diverse culturele uitingen in een multi-culturele samenleving.

  Geschiedenis : klassieke oudheid, culturele relaties, nationale eenheid, staatsinrichting, Europese Unie en andere samenwerkingsverbanden, grondwet en democratie, stemrecht.

  Biologie : gezond eten, sexualiteit, roken/drank/drugs, veldwerk, milieuproblematiek.

  Mens en Maatschappijwetenschappen : Maatschappelijke stage, maatschappelijke bewustwording, meningvorming en wederzijds begrip, kennis en stellingname maatschappelijke discussiepunten.

 6. Risico’s
  Onze school is een afspiegeling van de maatschappij en is zich zeer bewust van de mogelijke risico’s die zich voor kunnen doen op individueel en/of collectief gebied.

  In het mentorenoverleg, het wekelijkse leerjaarcoördinatorenoverleg en het directieberaad bespreekt de school n.a.v. de dagelijkse gang van zaken het vastgestelde beleid en de risico’s.

  Om goed zicht te hebben en te houden op de ontwikkeling van de hedendaagse risico’s voor onze leerlingen binnen en buiten de school neemt de school deel aan diverse samenwerkingsverbanden o.a. voor de zorgstructuur, convenant Veilige school, etc.

  Veel functionarissen(mentor, leerjaarcoördinator, verzuimcoördinator, conciërge) bewaken elke dag de risico’s voor onze leerlingen. Op vele momenten zijn de betreffende functionarissen voor onze leerlingen beschikbaar om een eventuele risicomelding te ontvangen, te bespreken en daadwerkelijk actie te ondernemen.

  In klassikaal verband kunnen structurele problemen of risico’s via het leerlingpanel gemeld en besproken worden. Ook kunnen leerlingen zelf meedenken/meebeslissen over mogelijke oplossingen.

  Het Mgr. Frencken College kent een uitgebreide zorgstructuur. Er is sprake van een interne en externe vertrouwenspersoon, een veiligheidscoördinator, bhv-opgeleiden, een zorgcoördinator, verzuimcoördinatoren, remedial teacher, faalangstreductietrainers, sovatrainer. Bovendien organiseert de school regelmatig een ZAT (=zorgadviesteam) waarin schoolmaatschappelijk werk, de leerplichtambtenaar en de ggdverpleegkundige participeren.

 7. Resultaten
  Naar aanleiding van ervaringen van leerlingen, docenten, mentoren en schoolleiding vindt jaarlijks een evaluatie plaats m.b.t. de juiste inschatting van de mogelijke risico’s. De inhoud/vorm/opbrengsten van de huisregels en de jaarthema’s evalueren we jaarlijks.

  Ook de inhoud van de studielessenmap, mentoruren en de terugkoppeling vanuit de leerlingpanels wordt zo ingericht dat we in kunnen gaan op actuele risicoproblematiek binnen of buiten de school.

  Ook de onderwijskundige elementen worden getoetst aan de actualiteit en de wenselijkheid m.b.t. de te behalen doelstellingen.

  Elke vier jaar nemen de leerlingen en de ouders deel aan een LTP (leerlingtevredenheids- peiling) of een OTP (oudertevredenheidspeiling). De resultaten van deze peilingen en eerdere peilingen zijn onderdeel van de kwaliteitsanalyse.

Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV