Passend Onderwijs
Passend onderwijs en het regionaal samenwerkingsverband 

Door aanpassing van wetgeving zijn bestaande schotten tussen voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs weggehaald. Hierdoor krijgen scholen meer mogelijkheden om een passende plaats aan iedere leerling te bieden. Daartoe zijn scholen verplicht aangesloten bij zogenoemde regionale samenwerkingsverbanden. In onze regio is dat het regionaal samenwerkingsverband Breda en omgeving (RSV Breda e.o.). Zij maken met elkaar afspraken over onder meer de ondersteuning (de “zorg”) aan leerlingen. Bij voorkeur op de school waar de leerling zich wil inschrijven / ingeschreven staat, maar als dat niet mogelijk is kan een leerling ook worden geplaatst in het speciaal onderwijs.

Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband. Er is door het samenwerkingsverband ook een boven schoolse voorziening ingericht, waar een leerling tijdelijk geplaatst kan worden: dat is de rebound. Deze rebound is te beschouwen als een verlengstuk van iedere aangesloten school. Een school kan een leerling voor een periode van maximaal 13 weken een aangepast programma laten volgen in een van de reboundlocaties.

Elke school heeft in zijn schoolondersteuningsprofiel beschreven welke extra ondersteuning zij kan bieden. Meer informatie over de taken, de functie en de rol van het samenwerkingsverband vindt u op de website: http://www.rsvbreda.nl 


Zorgprofiel 

Binnen het samenwerkingsverband RSV Breda en binnen de invulling van Passend Onderwijs specialiseert elke school zich op een bepaald begeleidingsgebied. Het Mgr. Frencken College biedt een afzonderlijk begeleidingstraject aan op het gebied van autisme en hoog- meer begaafdheid. Een afzonderlijk team van begeleiders verzorgt de ondersteuning van autistische leerlingen. Naast de noodzakelijke scholing hebben zij zich verdiept in de begeleiding van en het onderwijsaanbod aan autistische leerlingen. In de praktijk ondersteunt de begeleider de leerling, docent, mentor en ouders. Naast deze regelmatige contactmomenten is er ook overleg met de zorgcoördinator en de externe begeleiders.


Postadres
Postbus 506
4900 AM Oosterhout N-Br

Bezoekadres
Slotlaan 40
4902 AE Oosterhout N-Br

E-m@il
info@frenckencollege.nl
ontwerp en realisatie SchoolMaster BV